Bezpieczeństwo

Wypełniając obowiązki wynikające z wymagań prawnych deklaruję  jako producent zgodność moich towarów z odnośnymi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji.

Podstawowym wymaganiem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa zabawek na terytorium Polski jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Jako producent podejmuję niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanych zabawek z dokumentacją techniczną oraz z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Normy

  • Część 1- właściwości mechaniczne i fizyczne PN-EN 71-1+A1:2018-08
  • Część 2- Palność PN-EN 71-2+A1:2014-06
  • Część 3- migracja określonych pierwiastków PN-EN 71-3+A3:2018-09

Znak CE

Na wyrobach, lub jeśli to niemożliwe, na opakowaniu, umieszczane jest wymagane oznakowanie zawierające niepowtarzalny identyfikator zabawki, nazwę i adres producenta, ostrzeżenia i znak CE. Produkt spełniający wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany tym znakiem dając tym samym informację użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Deklaracja zgodności

Jako producent sporządzam dla każdego modelu zabawki pisemną deklarację zgodności WE. Deklaracja ta zawiera niepowtarzalny identyfikator zabawki, nazwę i adres producenta, kolorowe zdjęcie umożliwiające identyfikację zabawki, odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.